سامراء مقدس - نمای گنبد امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء مقدس - نمای داخلی کنبد و ضریح حرم امامین عسکریین علیهما السلام

سامراء مقدس - تصویر قدیمی حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام

حرم مطهر امامین عسکریین علیهما السلام قبل و بعد از انفجار تروریستی

قبلی۴